Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Startår
Loading

Projektet syftar till att bevara hotade svenska hönsraser och samtidigt erbjuda meningsfulla aktiviteter för vuxna personer med olika funktionsvariationer. För att genomföra projektet planeras att färdigställa ritningar för hönshuset med hjälp av en arkitekt, sammanställa information från hönsexperter om lämpliga raser och skötsel, etablera samarbeten med organisationer för bevarande av hönsraser m.m…

I Noors säteris äppellund är en kulturhistorisk viktig miljö där de gamla knotiga träden skapar en god miljö med en rik biologisk mångfald. För att bevara miljön för framtiden kommer projektet påbörja beskärning och vård av träden. En sortinventering kommer också att göras. För att skapa en medvetenhet om både området och träden ska informationsmaterial sättas upp i området samt träd markeras med sortnamn. Tillsammans med Naturskolan i Knivsta ska sammankomster för allmänheten anordnas.…

Projektet skapar en handlingsplan för att bilda en förening för en gemensam skogsträdgård och dess skapande och drivande. Projektet ska utbilda genom föreläsningar och workshops, knutit an till samarbetspartners och lokalboende för att möjliggöra det. Lokalboende, föreningar och skolor/förskolor ska genom workshops få önska hur de vill att projektet ska utformas, och vad som är viktigt för dem i skogsträdgården.…

Klövtrampet som planeras bli ca 1,2 km blir kompletterande stig till Rävspåret. Den utgör också en ny aktivitet och besöksanledning på Rävsten. Stigen ska vara lätt att följa, vara väl utmärkt med ledmarkeringar och säker att gå. Skyltar ska öka besökarens kunskap och sittbänkar ska erbjuda möjlighet till vila, utsikt och eftertanke.…

Knivsta Kommun vill skapa en lättillgänglig och trevlig plats framför allt för barn och unga som rör sig i området och ge barn en möjlighet att lära sig om ätliga bär och hur man kan ta tillvara på dem. De vill också stärka den biologiska mångfalden i området genom att anlägga en sandbädd för vildbin och pollinerare.…

Insatserna görs för att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinerare på en lättillgänglig plats i Östhammar stad. De lärande inslagen är viktiga och Källör ska stärkas som en plats där barn och vuxna kan lära sig om växter, djur och naturens betydelse i staden.…

Bobrunna Gård vill utveckla möjligheterna för den biologiska mångfalden. Syftet är att inspirera dom som besöker gården om hur man kan göra anpassade åtgärder för biologisk mångfald och varför det är viktigt.…

Projektet avser att anordna 9 olika integrationsutflykter. Syftet med projektet är att få flera nyanlända svenskar att upptäcka landsbygdens natur, lära känna andra med liknande intressen och förbättra hälsan…

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för alla besökare att uppleva områdets natur och kultur genom icke bilburen turism. Denna satsning genomförs för att besöksmålen i Åstråken ska vara lättfunna för alla besökare. I projektet ska de ta fram, trycka och montera upp 30 skyltar för de olika besöksmålen samt 5 större informationstavlor.…

Sigtuna Sports Club vill etablera Sigtuna som Sveriges främsta cykeldestination. Den aktivitetsbaserade turismen till staden kommer öka och så kallad "hemester" ökar där svenskar väljer Sigtuna som besöksdestination istället för utlandsresor. När besöksnäringen växer ökar även intäkterna till kommunens företagare.…

Vänföreningen Österbybruks herrgård söker pengar för att göra en förstudie inför ett större projekt med en Skulpturstig Det ingår föreläsningar, studiebesök och vandringar och en skissutställning i samarbete med konstnärer i Saldelmakarlängans galleri…

Syftet är att starta utställnings- och föreläsningsverksamhet i CIK i Knivsta för att gagna kulturliv och låta konst och vetenskap kopplat till ekologisk hållbarhet mötas…

Projektet avser att arbeta mer fokuserat med att bidra till landsbygdskommunens utveckling genom att utveckla körverksamheten till att bli en bred social mötesplats som därigenom blir ett starkt socialt kapital för bygden. Genom att locka fler medlemmar vill de skapa en betydande mötesplats för alla delar av samhället.…

Syftet med projektet är att inhämta och sammanställa kunskap om vattenbesparande tekniker, återanvändning, bevattning i samband med odling. Projektets mål är att stimulera och inspirera fastighetsägare i Järlåsa till ett ändrat beteende men framförallt till att införa vattenbesparande tekniker i sina trädgårdar.…

Tunatorget är en av Uppsala kommuns totalt (tänkta) tio Servicepunkter på landsbygden utanför Uppsala stad. För att den ska komma till flitig användning vill vi nu sprida information i bygden om att den finns och kan/ska användas som mötesplats för alla.…

Detta projekt syftar till att blåsa liv i torget. Göra en anpassning för framtiden. Bygga en trivsam samlingsplats där man kan fika och umgås. Vi vill att torget utvecklas till en magnet som ökar kommunens attraktionskraft och på sikt leder till färre resor till storstaden Uppsala.…

Tillgängliggöra tätortsnära natur genom att röja upp stigar och bygga spänger, broar samt stocksittbord med hänsyn till ekologiska värden…

Med detta projekt vill de utveckla kolonilotterna i Österbybruk med inköp av en vattenpump, växthus med solpaneler. Även satsa på lärande insatser för odling, växtförädling och matlagning.…

Projektet genomförs på Raggarön, en ö i norra Roslagen. De kommer att ta fram och sätta upp skyltar på historiskt intressanta platser, köpa in bänkar, iordningsställa parkeringsplatser och tillgänglighetsanpassa…

Syftet med projektet är att i studiecirkelform skapa en cykel-led som i större utsträckning får ut människan i naturen och på så vis öka naturmedvetenheten.…

Projektet ska samarbeta med föreningar, fastighetsmäklare, banker och lokala LRF för att hitta hus på landsbygden som idag står outnyttjade.…

Projektet ska göra om ortens ”skamfläck” till en plats att vara stolt över, att stanna till på och ta en fika. Här bor och vaktar Knutmasso över Gimo och manar till en hållbar trafikmiljö.…

Den natursköna Gimodammen är en populär anläggning för sol och bad, inte bara för den nära ortsbefolkningen. PRO vill nu göra den tillgänglig för människor med fysiska hinder genom att anlägga en badramp.…

LokaltOdlat leder projektet. Den ska utbilda barn och ungdomar om tidsperspektiv för framställning av livsmedel (sallad och bladgrönt) i S:t Gertrud skola i Sigtuna.…

Projektet har gjort Gimo torg ännu mer levande genom att bl. a plantera ett antal bänkar och Knutmassogubbar, perenna växter och bord.…

En samlingsplats där det byggdes pulkabacke och motorikområde, grillplats och det sattes information om återvinning och Östersjöns välmående.…

Ett stort projekt som pågick under 2019-2020 som bestod av flera småprojekt. Både nätverk eller grupper av företagare och/eller föreningar som ville göra en lokal insats fick stöd från oss.…

Annas örter bygger något som förhoppningsvis kan vara till både nytta och nöje för eleverna på skolan under många år framöver…

Rasbo kulturvecka erbjöd en attraktiv kulturell aktivitet för ungdomar, unga vuxna och bygdens familjer.…

Tillsammans med sju andra LEADER-föreningar i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige har vi utforskat hur vi kan möta framtidens utmaningar runt Östersjön.…

Välkommen att söka till Hållbart Entreprenörskap 2023-2024!…

Programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stöttar organisationer som vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser.…

Vi stöttar delprojekt som stärker den sociala hållbarheten i vårt område…

Vi stöttar delprojekt som stärker olika ekosystemtjänster i vårt område.…

LLUST-projektet har skapat nätverk mellan olika entreprenörer på landsbygderna som brinner för hållbarhetsfrågor.…

Det första programmet i Hållbart Entreprenörskap är avslutat. Läs om programmet här!…

Cirkulär ekonomi och naturvård med fokus på vass och musslor.…

Syftet med projektet är att stärka företagarnätverk i Knivsta och Sigtuna genom digitala lösningar samt att stimulera delningsekonomin.…

Genom att föra samman grupper från olika socioekonomisk bakgrund har projektet som målsättning att ungdomar skall få lära av varandra, hitta likheter och olikheter, men framförallt att bygga ett tryggt och öppet kamratskap oavsett bakgrund.…

Genom att skapa en bra grund för den ideella fritidsgården i Tuna med ett ”grundutbud” av en del material som vanligen hittas på offentliga fritidsgårdar är förhoppningen att ungdomar i många år framöver skall ha en lokal samlingspunkt där de kan umgås och engagera sig i verksamheten.…

Syftet med detta projekt är att ge mer plats till ungdomarna i Österbybruk genom fritidsgården ”Unkan”.…

Projektet avser att vara en kompletterande resurs från det civila samhället till kommunens och de statliga myndigheternas arbete med de nyanländas integration.…

I projektet planerar de att börja med en egen tränarutbildning för flickor 05 på en lördag där de får lära sig grunderna för att bli bra ledare, samt att kunna lära ut till andra.…

Med träning kommer dessa ungdomar att förbättra minnet och koncentrationsförmågan, de kommer att minska eller förebygga stress, dämpa ångest och depression, de kommer att förbättra självkänslan och få en mycket bättre sömn.…

Inom projektet ska man ta fram en modern hemsida med många innovativa möjligheter som ger kontakter med konsumenter, varje matföretag presenteras på en egen företagssida där de själva kan gå in och ändra innehåll.…

Projektet vill väcka nyfikenhet och upptäckarglädje, inspirera till nya erfarenheter och bredda kunskapen om konst och allas rätt att uppleva den.…

Man vill genom projektet förbättra och göra Rasbo IK klubblokal mer användbar för både fotbollslag och andra ungdomar i området.…

Under sommaren 2019 anordnade ungdomstränare för Films SK en fotbollsskola där barn mellan 6 – 13 år var välkomna.…

Projektet avser att minska skolmatens miljöbelastning genom att på skolan odla frukter och grönsaker själva, tillsammans med eleverna.…

Genom praktiska erfarenheter, reella upplevelser och teoretisk kunskap kommer projektet att konkretisera hållbar matproduktion för elever och personal.…

Projektet handlar om investeringen i en studie rörande ett potentiellt alternativt livsmedelsdistributionsnätverk i Uppsala och närliggande landsbygd.…

Syftet med projektet är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att öka kunskapen om Agenda 2030 och samhällets satsningar för ökad hållbarhet, stärka lokala aktörer och främja fler hållbara lokala utvecklingsprocesser.…

Syftet med projektet är att skapa en digital plattform för att bidra till ökat företagande och produktutveckling hos fårägare i Uppland.…

Projektet vill stärka varje orts unika identitet utifrån orternas historia och karaktär, lyfta fram varje ort och inte skapa konkurrens mellan dem utan stärka upp hela kommunen genom de olika orterna.…

Projektet vill under två års tid utveckla verksamhet som ger en högre livskvalitet och rikare fritid för barn och ungdomar samt skapa en generationsöverskridande mötesplats - målet är att bedriva, pröva och utveckla Gården som pedagogisk arena.…

En av de första hundrastgårdarna på landsbygden. Nu slipper byborna åka in till stadens hundrastgårdar för att låta hundarna springa fritt och leka.…

Projektet avser att skapa möjligheter för att ha en självstyrande ungdomsgård i Åkerlänna. Bygdegårdsföreningen bistår med en källarlokal.…

Den 14/4 2018 arrangerade gårdsrådet i Järlåsa en superstor vårfest! Det mesta var gratis eller hade frivilligt pris och de öppnade upp festen för närliggande områden och kommuner.…

För detta behöver klubben bl.a. investera i spårmaskin som kopplas till pistmaskinen, uppgradera pistmaskinen med nya band (vilket står för den största investeringen), materiell i och runt själva längdskidspåret.…

Avsikten med detta projekt är alltså att stärka föreningarnas betydelse för orten och etablera ett ännu mer livgivande föreningsliv och näringsliv till aktuella orter.…

I detta projekt anordnade ungdomar en filmvisning för allmänheten. Lokal hyrdes av bygdegårdsföreningen Källör i Östhammar. Filmen visades 10 december 2017.…

Ungdomar i Upplandsbygd kommer att få prova på rollen som lokal aktör genom att driva eget initierade lokala projekt. Ungdomar kommer också att kompetensutvecklas inom praktisk tillämpning av hållbar utveckling.…

Under 11-13 Augusti 2017 vill vi skapa möjlighet för bygdens barn, ungdomar och unga vuxna att möta ideella föreningar och organisationer i bygden för att visa på den mångfald av fritidsaktiviteter det finns i vår bygd.…

Förstudien syftar till att nyanlända och nya medborgare i Upplandsbygd får möjlighet att integreras i det svenska samhället och möjlighet att delta i meningsfull sysselsättning.…

Projektet har för avsikt att koppla samman studenter med företag, organisationer och personer som är yrkesverksamma inom fältet landsbygdsutveckling.…

Avsikten är att förbättra och tillgängliggöra och göra det möjligt för företag, föreningar och även privatpersoner att nyttja lokalerna.…

Avsikten är vidare att stimulera nya medlemmar att engagera sig i underhållet av en viktig lägergård belägen i ett naturskönt område nära storstadsmiljö.…

Projektet avser att  underlätta handel av närproducerad mat direkt från producenter till konsumenter genom att etablera en ny digital/fysisk mötesplats.…

Projektet avser att tillgängliggöra kanotleden i Fyrisån och göra det lättare att lägga i kanoter genom att bygga en kanotramp/brygga vid ledstarten i Vattholma.…

Projektet avser att göra i ordning en lekplats med rutschkana och sandlåda med sandleksaker. Lekplatsen är belägen vid stugan på Stenevi IP.…

Projektet bygger på att skapa social hållbarhet genom att matcha nyanlända i Knivsta med en lokal förening i Knivstabygden som har behov och intresse av extra resurser i form av hjälp eller medlemmar.…

Lokalekonomidagarna ska inspirera till handling genom att delge kunskap och metoder från lyckade projekt runtom i Sverige.…

Projektet avser att väcka liv i områdets bruksmiljö genom att synliggöra och återinföra kulturlandskapet med betesmarker och stigar och göra dessa miljöer tillgängliga för besökare.…

Projektet har för avsikt att skapa en webbplats med information om aktiviteter och utbud inom Knivstas gränser.…

Projektet går ut på att jobba fram en framåtsyftande och stabil organisation för arrangerandet av Ullmarknaden i Österbybruk.…

Projektet avser att införskaffa batteridrivna maskiner bestående av handhållen ogräsrensare, handhållen trimmer och dit tillhörande ryggburet batteri med laddare.…

Projektet har för avsikt att förstärka traktens butik som servicepunkt.…

Projektet har för avsikt att anordna en båtramp vid Strömaren. De ska även röja vid parkeringsplaterna och köpa in en vägbom.…

Projektet har för avsikt att genom vassröjning öka vattenomsättningen och minska på växtbundet kväve och fosfor. Detta ska göras i Högklykeviken och Måsstensfjärden samt i anslutning till vikarnas till/avflöden.…

Roslagsmjölk AB är ett nystartat företag som ägs av fem ekologiska mjölkproducenter. Syftet är bland annat att producera, förädla och marknadsföra ekologiska och närproducerade mjölkprodukter.…

Projektet avser att ta fram marknadsföringsmaterial under säsongen 2016. De ska jobba för att finna metoder och kanaler för marknadsföring för att locka lokala och regionala besökare.…

Tidigare anordnade Östhammars kommun en allmän inspirationsföreläsning som var mycket uppskattad och utifrån detta tillfälle kom önskemål på ortsspecifik uppföljning - där fokus på diskussionerna kan läggas på respektive ort.…

Projektet ska med ett utegym komplettera ett tidigare anlagt motionsspår. Spåret är ca 1,3 km långt och underhålls av friluftsfrämjandet. Detta leder förhoppningsvis till att fler ungdomar börjar träna.…

Projektet har för avsikt att göra i ordning en plats där allmänheten kommer att bjudas in för att se verksamheten och även prova på att bereda lin.…

Projektet har för avsikt att inreda orangeribyggnadens nedre plan med en historisk bild av trädgården. Inredningen kommer att anpassas till att återspegla orangeriets användning ur ett historiskt perspektiv.…

Projektet avser att skapa en drog-och alkolholfri sommarkativitet för barn och ungdomar i samarbete med kommunen och olika fritidsgårdar.…

Projektet avser att anordna en kulturmarknad och musikfestival. Syftet är att samla olika företag, föreningar och personer som är aktiva i området för att hitta nya vägar till samverkan samt att främja företagandet.…

Projektet avser att säkerställa en fungerande administration och publik hantering dels inför detta större evenemang men även andra kommande events som drar mycket folk, bl.a. midsommarfirandet som brukar locka runt 1000 besökare.…

Målet med projektet är att stärka herrgårdsområdet som en destination för turister från närområdet och de kringliggande kommunerna.…

​Projektet avser att ordna vägbelysning till en mötesplats/ideell fritidsgård och även till en pendlarparkering på 288 meter privat väg inom byn, till busshållplatserna på väg 600 och till skolskjutshållplatsen.…