Rikare vatten

I det här projektet stöttar vi aktörer med intresse för cirkulär ekonomi, naturvård och hållbar turism. Centralt i projektet är att utveckla nya metoder för att skörda och tillverka foder från vass och musslor. Det bidrar till att minska övergödningen i hav och vatten och skapar samtidigt nya affärsmöjligheter.

Om projektet

I mer än hundra år har Östersjöregionen fått för mycket näring genom import av framförallt konstgödsel, djurfoder och livsmedel. Via vattendrag och reningsverk hamnar en betydande del av näringen från denna införsel först i våra insjöar och sedan i Östersjön och orsakar övergödning. I projektet Rikare vatten vill vi attackera Östersjösituationen, inte genom att bota symptomen som hittills ofta gjorts, utan genom att försöka skapa ekonomiska vinningar i utvinnandet av näringsämnen från våra vattendrag och öka medvetenheten kring de osynliga värdena naturen skapar.

Naturen erbjuder inte bara produkter och viktiga reglerande funktioner, utan även upplevelser och välbefinnande. Med ett samlingsnamn kallas dessa för ekosystemtjänster. Vikten av våra naturtillgångar blir allt tydligare och hoten mot befintliga arter och ekosystem står som spön i backen. Vi behöver hitta nya, snillrika sätt att värna och skapa mer nytta av de naturtillgångar vi har, ju snabbare desto bättre.

I det här projektet har vi genomfört studiebesök och bidragit till nätverkande och erfarenhetsutbyte kopplat till blågröna näringar och hållbar turism. Vi har några studiebesök kvar att genomföra, samt även mindre naturvårdsinsatser i naturskyddsområden. Insatserna kan t.ex. innebära röjning av vandringshinder för Asp, grävning av gäddiken, våtmarksrestaurering, rensning av invasiva arter, skyltning av en stig, eller något annat spännande som dyker upp.

Gå med i vårt nätverk för att få inbjudningar och hör gärna av dig om du har idéer!

Projekt

Vad sjutton gör man med vass som ingen vill ha och alla vill bli av med? Rikare vatten möjliggjorde för oss att gå från uppfinning till miljöinnovation – en vasskördare som gör skillnad för miljön och ger föda åt både häst och ko. Utvecklingen fortsätter och idag är vasskördningen en del av vår inkomstkälla.

Fredrik Holmén, Sjöutsikt AB

Skörd av vass och musslor

Rikare vatten samarbetar med SLU och olika entreprenörer för att utveckla nya metoder för att skörda och tillverka foder av vass och musslor. Delprojektet om vass har redan genomförts, medan musseldelen kommer genomföras under 2023–2024.

Vassen har använts som foder till kor och hästar, medan musslorna blir aktuella som foder till t.ex. höns och fiskodlingar. Syftet är både att återföra näring till landbaserad produktion och att generera arbetstillfällen och företag. Kanske kan vi bidra till att möjliggöra lokala värdekedjor för dessa outnyttjade resurser i Upplandsbygd.

Är du en entreprenör som är intresserad av att ta emot eller tillverka foder från musslor, eller ta del av det vi lär oss i projektet? Hör gärna av dig!

Rikare vatten Utmaningen: Få chansen att investera i hållbar besöksnäring på ett naturskyddsområde

VI HAR EN VINNARE! ÖSTERBYBRUK FISKERIFÖRENING

Vi på Upplandsbygd har nyligen utlyst en spännande utmaning för investeringar i eller i anslutning till naturskyddsområden, med fokus på att främja hållbar besöksnäring. Efter många engagerade ansökningar är det med glädje vi meddelar att Österbybruk Fiskeri Förening har blivit utvalda som vinnare.

Den Vinnande Idén: Stordammens Bevarande och Hållbar Turism

Österbybruk Fiskeri Förening planerar att upprätthålla Stordammens vattenspegel genom att inköpa ett klippaggregat för vass och näckrosor till en befintlig båt. Denna investering möjliggör också inköp av båtar för uthyrning, vilket är det första steget för att öka nyttjandet av dammen och dess biflöden för boende och besökare.

Föreningen engagerar sig även i natur- och fiskevård genom att ta bort strandnära smågranar och använda dem för att tillverka fiskvasar. Dessa åtgärder är noga utformade för att bevara och förstärka dammarnas ekologiska värden samt stärka bygdens attraktivitet som boendeort och besöksmål.

Om projektet

Projektperiod
2020–2024

Projektägare
Upplandsbygd lokalt ledd utvecklings LAG

Projektledare
Daniel Petri Cortés
daniel.petri.cortes@upplandsbygd.se

Främsta samarbetspartners
SLU
Sjöutsikt AB (vassentreprenör)
Ecopelag

Om projektet

Projektet stöttar utveckling av nya metoder för att skörda och tillverka foder av vass och musslor. Insatserna är ett nära samarbete med SLU (bl.a. Anders Kiessling), Fredrik Holmén på Sjöutsikt AB (vassentreprenör) och Ecopelag som skördar blåmusslor från Östersjön. Utöver detta bidrar projektet till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer och föreningar i vårt område med intresse i cirkulär produktion, naturvård, blågröna näringar och naturkulturturism.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 933 317 kronor

Medfinansiering från Knivsta, Sigtuna, Uppsala och Östhammar kommun
966 513 kronor

Total finansiering
2 899 830 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden