Pågående projekt

Åtgärder för biologisk mångfald och lärande

Bobrunna Gård vill utveckla möjligheterna för den biologiska mångfalden. Syftet är att inspirera dom som besöker gården om hur man kan göra anpassade åtgärder för biologisk mångfald och varför det är viktigt.

Källör stadsäng och pollinerarpark

Insatserna görs för att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinerare på en lättillgänglig plats i Östhammar stad. De lärande inslagen är viktiga och Källör ska stärkas som en plats där barn och vuxna kan lära sig om växter, djur och naturens betydelse i staden.

Vandringsled på Rävsten, ”Klövtrampet”

Klövtrampet som planeras bli ca 1,2 km blir kompletterande stig till Rävspåret. Den utgör också en ny aktivitet och besöksanledning på Rävsten. Stigen ska vara lätt att följa, vara väl utmärkt med ledmarkeringar och säker att gå. Skyltar ska öka besökarens kunskap och sittbänkar ska erbjuda möjlighet till vila, utsikt och eftertanke.

Knivsta bärträdgård och sandbädd

Knivsta Kommun vill skapa en lättillgänglig och trevlig plats framför allt för barn och unga som rör sig i området och ge barn en möjlighet att lära sig om ätliga bär och hur man kan ta tillvara på dem. De vill också stärka den biologiska mångfalden i området genom att anlägga en sandbädd för vildbin och pollinerare.

Gemensam handikappanpassad hönshus

Projektet syftar till att bevara hotade svenska hönsraser och samtidigt erbjuda meningsfulla aktiviteter för vuxna personer med olika funktionsvariationer. För att genomföra projektet planeras att färdigställa ritningar för hönshuset med hjälp av en arkitekt, sammanställa information från hönsexperter om lämpliga raser och skötsel, etablera samarbeten med organisationer för bevarande av hönsraser m.m

Bevara Noors säteri äppellund

I Noors säteris äppellund är en kulturhistorisk viktig miljö där de gamla knotiga träden skapar en god miljö med en rik biologisk mångfald. För att bevara miljön för framtiden kommer projektet påbörja beskärning och vård av träden. En sortinventering kommer också att göras. För att skapa en medvetenhet om både området och träden ska informationsmaterial sättas upp i området samt träd markeras med sortnamn. Tillsammans med Naturskolan i Knivsta ska sammankomster för allmänheten anordnas.

Planering av offentlig skogstädgård

Projektet skapar en handlingsplan för att bilda en förening för en gemensam skogsträdgård och dess skapande och drivande. Projektet ska utbilda genom föreläsningar och workshops, knutit an till samarbetspartners och lokalboende för att möjliggöra det. Lokalboende, föreningar och skolor/förskolor ska genom workshops få önska hur de vill att projektet ska utformas, och vad som är viktigt för dem i skogsträdgården.

Ny mötesplats i Gimo. Café Flitiga Lisa

Gemenskapande Investeringar

Vi stöttar delprojekt som stärker den sociala hållbarheten i vårt område

Hållbart Entreprenörskap 2023-2024

Välkommen att söka till Hållbart Entreprenörskap 2023-2024!

naturvärden

Naturvärden i Upplandsbygd – NU!

Vi stöttar delprojekt som stärker olika ekosystemtjänster i vårt område.

Rikare vatten

Cirkulär ekonomi och naturvård med fokus på vass och musslor.