Knivsta kommun

Knivsta bärträdgård och sandbädd

Knivsta Kommun vill skapa en lättillgänglig och trevlig plats framför allt för barn och unga som rör sig i området och ge barn en möjlighet att lära sig om ätliga bär och hur man kan ta tillvara på dem. De vill också stärka den biologiska mångfalden i området genom att anlägga en sandbädd för vildbin och pollinerare.

Skapa förutsättning för hållbart samskapande mellan företag, individer och organisationer på landsbygden och i stad

Syftet med projektet är att stärka företagarnätverk i Knivsta och Sigtuna genom digitala lösningar samt att stimulera delningsekonomin.

10-årsjubileum på Eda lägergård

Avsikten är vidare att stimulera nya medlemmar att engagera sig i underhållet av en viktig lägergård belägen i ett naturskönt område nära storstadsmiljö.

Lekplats Stenevi IP Långhundra

Projektet avser att göra i ordning en lekplats med rutschkana och sandlåda med sandleksaker. Lekplatsen är belägen vid stugan på Stenevi IP.

Föreningsmatchning Knivsta

Projektet bygger på att skapa social hållbarhet genom att matcha nyanlända i Knivsta med en lokal förening i Knivstabygden som har behov och intresse av extra resurser i form av hjälp eller medlemmar.

Webbplats näringsliv/föreningsliv i Knivsta

Projektet har för avsikt att skapa en webbplats med information om aktiviteter och utbud inom Knivstas gränser.

Utegym Långhundra

Projektet ska med ett utegym komplettera ett tidigare anlagt motionsspår. Spåret är ca 1,3 km långt och underhålls av friluftsfrämjandet. Detta leder förhoppningsvis till att fler ungdomar börjar träna.

Träning och hälsa

Med träning kommer dessa ungdomar att förbättra minnet och koncentrationsförmågan, de kommer att minska eller förebygga stress, dämpa ångest och depression, de kommer att förbättra självkänslan och få en mycket bättre sömn.

Friluftsliv i Knivsta

Genom att föra samman grupper från olika socioekonomisk bakgrund har projektet som målsättning att ungdomar skall få lära av varandra, hitta likheter och olikheter, men framförallt att bygga ett tryggt och öppet kamratskap oavsett bakgrund.

Alsike F05

I projektet planerar de att börja med en egen tränarutbildning för flickor 05 på en lördag där de får lära sig grunderna för att bli bra ledare, samt att kunna lära ut till andra.

Upplandsbygds fotbollsföreningar som landsbygdsutvecklare

Avsikten med detta projekt är alltså att stärka föreningarnas betydelse för orten och etablera ett ännu mer livgivande föreningsliv och näringsliv till aktuella orter.

Ung i Upplandsbygd

Ungdomar i Upplandsbygd kommer att få prova på rollen som lokal aktör genom att driva eget initierade lokala projekt. Ungdomar kommer också att kompetensutvecklas inom praktisk tillämpning av hållbar utveckling.

Mer lokal mat för dig och mig

Inom projektet ska man ta fram en modern hemsida med många innovativa möjligheter som ger kontakter med konsumenter, varje matföretag presenteras på en egen företagssida där de själva kan gå in och ändra innehåll.

Alternativa livsmedelsnätverk i Uppland

Projektet handlar om investeringen i en studie rörande ett potentiellt alternativt livsmedelsdistributionsnätverk i Uppsala och närliggande landsbygd.

Förstudie integration Upplandsbygd

Förstudien syftar till att nyanlända och nya medborgare i Upplandsbygd får möjlighet att integreras i det svenska samhället och möjlighet att delta i meningsfull sysselsättning.

Utställningsverksamhet i CIK Knivsta

Syftet är att starta utställnings- och föreläsningsverksamhet i CIK i Knivsta för att gagna kulturliv och låta konst och vetenskap kopplat till ekologisk hållbarhet mötas

Långsiktigt stabil kör som socialt kapital

Projektet avser att arbeta mer fokuserat med att bidra till landsbygdskommunens utveckling genom att utveckla körverksamheten till att bli en bred social mötesplats som därigenom blir ett starkt socialt kapital för bygden. Genom att locka fler medlemmar vill de skapa en betydande mötesplats för alla delar av samhället.

Leader-Lokaltledd-utveckling-Upplandsbygd-Projekt-Uppbyggarna

Uppbyggarna

Ett stort projekt som pågick under 2019-2020 som bestod av flera småprojekt. Både nätverk eller grupper av företagare och/eller föreningar som ville göra en lokal insats fick stöd från oss.

Bevara Noors säteri äppellund

I Noors säteris äppellund är en kulturhistorisk viktig miljö där de gamla knotiga träden skapar en god miljö med en rik biologisk mångfald. För att bevara miljön för framtiden kommer projektet påbörja beskärning och vård av träden. En sortinventering kommer också att göras. För att skapa en medvetenhet om både området och träden ska informationsmaterial sättas upp i området samt träd markeras med sortnamn. Tillsammans med Naturskolan i Knivsta ska sammankomster för allmänheten anordnas.

Deltagarna på konferens med projektet TTRC Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea. Lokalt ledd utveckling Upplandsbygd

Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea (TTRC)

Tillsammans med sju andra LEADER-föreningar i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige har vi utforskat hur vi kan möta framtidens utmaningar runt Östersjön.

Ny mötesplats i Gimo. Café Flitiga Lisa

Gemenskapande Investeringar

Vi stöttar delprojekt som stärker den sociala hållbarheten i vårt område

Inkluderande Upplandsbygd 2030

Programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stöttar organisationer som vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser.

Hållbart Entreprenörskap 2023-2024

Välkommen att söka till Hållbart Entreprenörskap 2023-2024!

naturvärden

Naturvärden i Upplandsbygd – NU!

Vi stöttar delprojekt som stärker olika ekosystemtjänster i vårt område.

LLUST

LLUST-projektet har skapat nätverk mellan olika entreprenörer på landsbygderna som brinner för hållbarhetsfrågor.

Hållbart Entreprenörskap 2020-2022

Det första programmet i Hållbart Entreprenörskap är avslutat. Läs om programmet här!